Regulamin sklepu internetowego Mennicy Skarbowej

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 1. „Sprzedający, Sprzedawca” – właściciel Sklepu Mennica Skarbowa, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej);
 2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy, wskazany na liście pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php. Oddziałami nie są Oddziały Partnerskie prowadzone przez inne podmioty;
 3. „Nabywca” lub „Klient”– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 33¹ Kodeksu cywilnego, który zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub Towaru Notowanego;
 4. “Użytkownik” - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”);
 6. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/;
 7. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 8. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Skarbowa stanowiący własność Sprzedającego, za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towarów i Towarów Notowanych w sieci Internet, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/;
 9. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 10. „Konsument” - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub  Towaru Notowanego niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 11. „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu Cywilnego);
 12. „Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta” – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub Towaru Notowanego bezpośrednio związaną z jej działalnością zawodową, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. „Konto Klienta” – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient może wybrać opcję założenia Konta dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy.
 14. Siła wyższa” - zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: wojny, kataklizmy, epidemie, strajki, zaburzenia społeczne, zniszczenie maszyn, fabryki lub wszelkiego rodzaju instalacji bojkot, strajk, lokauty wszelkiego rodzaju, strajk “włoski”, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu, ustanawiając wzajemne prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedającego.

2.     Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć, grafik, rozwiązań, filmów i klipów, układów i opisów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i należą do Sprzedającego. Zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści Sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.

 1. Regulamin określa zasady nabywania Towarów i Towarów Notowanych, które mogą być modyfikowane na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzając warunki oferty sprzedaży inne niż w Regulaminie, o czym Sklep każdorazowo informuje Klientów, przed zawarciem Umowy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego oraz strony internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Celem korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu, takie jak:
 • aktywne połączenie z Internetem,
 • aktywny adres e-mail,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera - zaktualizowane do najbardziej aktualnej wersji.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego oraz strony internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 2. Klient podczas rejestracji wybiera rodzaj konta, tj. czy będzie to Konto Klienta, które będzie służyło do zakupów Towarów dla osób fizycznych czy dla Przedsiębiorców.
 3. Klient nie może korzystać z Konta Klienta utworzonego dla osoby fizycznej celem dokonania transakcji na dane Przedsiębiorcy i vice versa.
 4. Faktura na dane Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta zostanie wystawiona jeżeli zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Konta dla Przedsiębiorców.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, po wypełnieniu przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie.
 1. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem Konta Klienta w Sklepie Sprzedającego, do którego hasło oraz login wybiera Użytkownik, celem zalogowania się w Sklepie. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania bądź usunięcia konta Klienta. Przy rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować: Regulamin i Politykę Prywatności https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-terms.html, https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Klient ma w każdym czasie umożliwiony dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną w Sklepie pod linkiem - https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 4. Zabronione jest korzystanie z kont innych Klientów oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia danych osobom trzecim przez Klienta.
 5. Przy zatwierdzaniu formularza rejestracyjnego Klient może zamówić Newsletter E-mail bądź SMS poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiednich check-boxów w celach marketingowych, oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Sprzedający zapewnia możliwość przeglądania Sklepu jak i złożenia zamówienia na Towary bez wymogu posiadania konta w Sklepie.

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:
 1. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w Sklepie - pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. telefonicznie - pod nr telefonu wskazanym w Sklepie, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dodatkowo Sprzedający w rozmowie poinformuje Nabywcę o tym, że zawiera z nim umowę na odległość.
 3. e-mailem - pod adresem wskazanym w Sklepie, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. osobiście - w jednym z Oddziałów wskazanych pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 1. przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php oraz wskazanych w wysyłanych wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zamówienia,
 2. płatność przelewem za pośrednictwem systemu PayU,
 3. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU,
 4. płatność BLIKiem za pośrednictwem systemu PayU,
 5. kartą płatniczą w Oddziale Sprzedawcy.
 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą akceptacji przez Sprzedającego ofert Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży określonych Towarów.
 2. Realizacja zamówienia następuje po:
 • otrzymaniu płatności przez Sprzedającego,
 • otrzymaniu przez Sprzedającego autoryzacji za pośrednictwem systemu PayU,
 • otrzymaniu przez Sprzedającego autoryzacji transakcji z terminala płatniczego, który umożliwia zapłatę kartą płatniczą,

  z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. Dane Klienta realizującego płatność poprzez serwis PayU S.A. są przekazywane bezpośrednio do serwisu PayU S.A. z pominięciem Sklepu, a korzystanie z w/w serwisów wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z nich przez Klienta.
 2. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Klienta i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Klientowi z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Klienta jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.
 3. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami) i są podawane w złotych polskich.
 4. Klient dokonujący płatności poprzez PayU wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem systemu PayU poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, po czym doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
 1. Towary i Towary Notowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1360 ze zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Potwierdzenie przyjęcia oferty, o którym mowa w ust. 4 powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży określonych Towarów.
 3. Klient w sytuacji, kiedy Sprzedający zobowiązany jest do zastosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) lub procedur wewnętrznych wynikających z w/w ustawy, zobowiązany jest do poddania się wymaganej weryfikacji.

§ 5. Dostawa Towaru

Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Zamawiającego oraz związana jest z obowiązkiem pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towaru.

 1. Sprzedający dostarcza Towar:
 • przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Konsument, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Sprzedający,
 • poprzez odbiór osobisty Towaru w jednym z Oddziałów Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub systemowym powiadomieniu o dostępności zamówienia w Oddziale,
 1. Zadeklarowanie opcji odbioru osobistego Towaru przez Klienta pociąga za sobą obowiązek odebrania Towaru przez Klienta w ciągu 3 miesięcy od dnia poinformowania go o możliwości odbioru Towaru.
 2. W razie nieodebrania Towaru przez Klienta w powyższym terminie Towar może zostać umieszczony przez Sprzedającego w magazynie centralnym na koszt i ryzyko Klienta, chyba, że Klient zdecyduje się na zawarcie umowy przechowywania, na warunkach określonych w osobnym regulaminie.
 3. Z tytułu bezumownego przechowywania nieodebranego Towaru przez Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta opłatą z tytułu bezumownego przechowywania Towaru w wysokości 1% wartości zamówienia netto za każdy rozpoczęty tydzień bezumownego przechowywania Towaru.
 4. Towar może nadal zostać odebrany przez Klienta, jednakże wyłączenie po uiszczeniu przez Klienta opłaty z tytułu bezumownego przechowywania Towaru.
 5. Sprzedający po przekroczeniu terminu odbioru Towaru przez Klienta ustali nowy Termin odbioru, mając na uwadze konieczność jego przemieszczenia z magazynu centralnego.
 • inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Klient.
 1. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, Wydanie Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 1. Termin nadania przesyłki kurierskiej wynosi do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.
 2. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.
 3. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.
 4. Warunkiem otrzymania faktury VAT lub faktury VAT marża na dane Przedsiębiorcy jest złożenie zamówienia przez Konto Klienta utworzone na dane Przedsiębiorcy.
 5. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Koszt ubezpieczenia zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 6. Strony są związane ceną nabycia Towaru w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia i zaakceptowania go przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający dostarcza Towar zgodnie z warunkami każdorazowo przedstawianymi Klientowi w opisie i specyfikacji Towaru.
 8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta. Odbiór przesyłki przez Klienta lub osobę, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne doręczenie Towaru.
 9. Na życzenie Klienta, Towar może być przechowywany w skarbcu Sprzedawcy. Warunki i koszty tej usługi ustalane są na odrębnych zasadach. Po dokonaniu przez Klienta zakupu Towaru, Sprzedający udostępnia Klientowi, na jego życzenie, ofertę dotyczącą przechowywania Towaru, określającą szczegóły usługi przechowywania Towaru.
 10. Przesyłka dostarczona jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu uważany jest za skuteczny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.
 11. Klient zobowiązany jest podczas odbioru Towaru od przewoźnika do zbadania zawartości przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności kuriera i w przypadku zauważenia naruszenia przesyłki spisania odpowiedniego protokołu oraz podjęcia czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia Towaru w terminie, jeżeli brak realizacji Zamówienia jest wynikiem zaistnienia Siły Wyższej.
 13. W przypadku Siły Wyższej, Sprzedawca powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towarów z powodu Siły Wyższej.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie [00-013], ul. Jasna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy: 208 020,00 zł [w całości wpłacony], biuro@mennicaskarbowa.pl
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mennicy Skarbowej i jest dostępny pod adresem      https://www.mennicaskarbowa.pl/Formularz-odstapienia-od-umowy-cterms-pol-59.html.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1/336, 00-013 Warszawa. Zwrot środków Klientowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedający ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego, zlecenia zakupu Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Klientem nastąpi na podstawie cen zamieszczonych na poniższej stronie internetowej: http://www.mennicaskarbowa.pl/Skup-metali-szlachetnych-cabout-pol-14.html.
 2. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 3. Przy odstąpieniu Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedającego, opisanemu w § 7 ust. 8 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towar z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

 1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia przykładowych towarów, który mają charakter jedynie poglądowy, ilustrujące towar oznaczony co do gatunku.
 2. Sprzedający informuje, iż sklep ma charakter outletu, co oznacza, iż zamieszczone Towary i Towary Notowane w Sklepie  jest to towar z rynku wtórnego, w związku z tym Towar i Towar Notowany może nosić cechy użytkowania. Reklamacja wyglądu zewnętrznego sztabek w związku z powyższym nie będzie uwzględniana.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, w zależności od sposobu dokonania reklamacji.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: konta w Sklepie, wysyłać e-mail na adres: biuro@mennicaskarbowa.pl, pisemnie na adres: Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub do Oddziału Sprzedającego, których lista znajduje się pod linkiem:  https://www.mennicaskarbowa.pl/contact-pol.html.
 1. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016, poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930, ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedającym;
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 9 Inne postanowienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez Sprzedającego są tylko i wyłącznie własnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.) ani w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych kub wskazań konfliktów interesów (DZ.U.UE, L 160/15), jak również nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 1. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 1. Sprzedający za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem:  https://www.mennicaskarbowa.pl/pol-terms.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2019.123 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (DZ.U.2022.309 z późn. zm) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 6. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługują jednakże wybrane prawa i roszczenia wobec sprzedawcy przewidziane przez prawo kraju pochodzenia.  

 

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres biuro@mennicaskarbowa.pl Regulamin obowiązujący dotychczasowych użytkowników można znaleźć pod linkiem https://www.mennicaskarbowa.pl/Regulamin-do-21-07-2023-cterms-pol-115.html
Zaufane Opinie IdoSell
4.69 / 5.00 476 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-02-05
sprawnie, bezpiecznie, dyskretnie
2022-12-22
100% pozytyw

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel