1.  Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Mennica Skarbowa, prowadzony pod domeną http://www.mennicaskarbowa.pl/ (dalej zwaną Witryną, Sklepem) przez Administratora Danych Osobowych (dalej „ADO”) Mennicę Skarbową S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-013, ul. Jasna 1. Mennica Skarbowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Kontakt z ADO: biuro@mennicaskarbowa.pl

2.  Definicje

 1. Administrator – Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie [00-013], ul. Jasna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy: 208 020,00 zł [w całości wpłacony].
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Witryna - strona internetowa mennicaskarbowa.pl
 6. Sklep Internetowy lub Serwis – sklep internetowy Mennica Skarbowa, prowadzony w ramach Witryny http://www.mennicaskarbowa.pl/ przez Administratora.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę Sklepu internetowego.
 8. Formularz kontaktowy - formularz zamieszczony na stronie Sklepu internetowego w celu uzyskania kontaktu Użytkownika z Administratorem.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;
 • przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
 • dbamy o aktualność i poprawność Państwa danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
 • realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 • chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;
 • w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
  1. zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
  2. zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
  3. zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą sklepu Mennica Skarbowa mają bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

4.  Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych 

L.P. Cel przetwarzania/ rodzaj usługi Dane osobowe Podstawa prawna
1 Rejestracja konta użytkownika, weryfikacja tożsamości  Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. b RODO  - na podstawie akceptacji warunków Regulaminu
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem w Sklepie, a następnie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub zachowania zgodności z przepisami prawa
2 Zakup online – w celu zrealizowania zamówienia, zapewnienia obsługi klienta; przetworzenia płatności; przekazanie informacji o statusie zamówienia; odpowiedzi na pytania Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie akceptacji Regulaminu
Adres e-mail
Nr PESEL
Adres zamieszkania/wysyłki
Nr NIP
Nr telefonu
Nr rachunku bankowego
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zakupu przez Użytkownika
3 Ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Adres e-mail
Adres zamieszkania/siedziby
Numer PESEL/KRS
Numer NIP
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu czasu obrony lub upływu terminów przedawnienia roszczeń
4 Wypełniania obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Adres e-mail
Nr PESEL
Nr dowodu osobistego, Nr paszportu
Adres zamieszkania/wysyłki
Nr NIP
Nr KRS
Nr telefonu
Nr rachunku bankowego
Nr identyfikatora płatności
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym ustały transakcje lub stosunki gospodarcze z Użytkownikiem
5 Analiza aktywności w Sklepie Data i godzina odwiedzin Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
Ilość wysyłanych danych w bajtach
Źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę
Używana przeglądarka internetowa
Używany system operacyjny
Adres IP urządzenia
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
6 Przesyłanie treści marketingowych  Adres poczty elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO
Numer telefonu
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania lub przedawnienia roszczeń związanych z umową o dostarczenie Newslettera
7 Komunikacja przez formularz kontaktowy z użytkownikiem celem nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz odpowiedzi na zadane pytanie Adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
8 Komunikacja przez chat on-line Informacje przekazane przez Użytkownika  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Używana przeglądarka internetowa
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
9 Rejestrowanie połączeń z Użytkownikami Informacje przekazane przez Użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Dane będą przetwarzane celem podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta nie dłużej niż przez 1 rok od momentu ich nagrania. Jeżeli będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
10 Prowadzenie profili w serwisach Facebook, Twitter, Instagram  Nazwa profilu użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane użytkownika umieszczone jako „publiczne”
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
11 Dodawanie opinii o produktach i usługach Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Adres e-mail
Numer IP
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).
12 Rekrutacja Imię i nazwisko Art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 22(1)§ 1 Kodeksu Pracy
Data urodzenia Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie danych na podstawie zgody
Dane kontaktowe (nr telefonu,  adres e-mail)
Wykształcenie
Kwalifikacje zawodowe
Przebieg zatrudnienia
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody (w przypadku danych udzielonych na podstawie zgody)
13 Monitoring wizyjny Wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od momentu ostatniej rejestracji obrazu. Jeżeli będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przetwarzane dane dotyczą jedynie wizji

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić bądź utrudnić prawidłowe zrealizowanie usługi, zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również prawo wystąpienia z żądaniem ich usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@mennicaskarbowa.pl.

Niektóre dane są gromadzone, gdy Państwo nam je udostępnią. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej lub zawieranej z nami umowie.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej, np. pliki cookies.

Podczas odwiedzin na naszej Stronie Internetowej Państwa przeglądarka przesyła dane do naszego serwera. Dane te umożliwiają optymalizację naszych usług i zapewniają Państwu większe możliwości w zakresie korzystania z naszej Strony Internetowej i aplikacji. Dane są automatycznie gromadzone i przechowywane przez nas lub przez osoby trzecie w naszym imieniu.

Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze dla celów administrowania systemem, a także wykorzystywać zagregowane dane do wewnętrznych analiz marketingowych. Są to dane statystyczne dotyczące aktywności i wzorców zachowania naszych użytkowników w zakresie przeglądania stron internetowych.

Podanie danych podczas korzystania z newslettera jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Przetwarzamy dane osobowe w celu identyfikacji użytkownika oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą udostępnionego formularza.

Podczas rekrutacji Spółki oczekuje przesyłania danych osobowych jedynie wymaganych przepisami Kodeksu Pracy. Dane, które zostaną w sposób nadmiarowy przesłane przez Państwa będą przetwarzane w oparciu o zgodę kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.  W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@mennicaskarbowa.pl.

Macie Państwo prawo w zakresie danych osobowych do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • uzupełnienia,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, a także w związku z realizacją celów statystycznych i analitycznych z uwagi na Państwa wyjątkową sytuację.

 • przeniesienia danych,

Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Witrynę danych osobowych Użytkowników i Klientów zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jak i w Państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także w związku z realizacją celów statycznych i analitycznych z uwagi na Państwa wyjątkową sytuację;
 • niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 • wycofania zgody

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Żądania mogą być wnoszone:

 • drogą tradycyjną na adres: Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@mennicaskarbowa.pl,
 • osobiście w naszej siedzibie, tj. na ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa;

Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.

Przy zgłoszeniu żądania powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.

Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przez państwo uzupełnione i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaną Państwo pouczeni.

Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

6.  Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do danych Klientów mają: pracownicy Sklepu odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie Sklepu oraz podmioty współpracujące ze Sklepem, w tym obsługujące systemy informatyczne, wsparcie IT, wysyłek Towaru; m.in.:

 • Poczta Polska S.A.;
 • IAI S.A.;
 • Comarch S.A.;
 • PayU S.A., na potrzeby obsługi płatności internetowych;
 • Meta Platforms, Inc.;
 • Dostawcy domeny internetowej
 • Dostawcy usługi newslettera
 • Firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analitycs).
 • Firma świadcząca usługi informatyczne

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom prywatnym lub publicznym, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

7.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Korzystamy z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, z związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Decyzjami Komisji Europejskiej Wielka Brytania, Kanada, Izrael i Japonia zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W odniesieniu do krajów USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8.  Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Na naszej stronie internetowej lub fanpageach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść naszej Strony Internetowej może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od Państwa ustawień odnoszących się do prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).

Na naszej Stronie Internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Messanger (po zalogowaniu się do serwisu Facebook), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach, który wykorzystuje pliki cookies.

 Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

9.  Trusted Shops

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

10. Cookies

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie) zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.  Mogą być również odczytywane przez inne systemy należący do podmiotów, z których usług korzysta Administrator (Google, Meta).

Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies

 • Niezbędne: dostarczają funkcjonalności i usług Serwisu Użytkownikowi, który chce z nich skorzystać.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez okres 1 roku.

 • Funkcjonalne: zapamiętują i dostosowują Witrynę do ustawień Użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez okres 1 roku.

 • Analityczne: umożliwiają pozyskiwanie informacji o liczbie wizyt i źródle ruchów w Witrynie. Pozwalają na ustalenie, które strony, podstrony są częściej odwiedzane przez Użytkownika, stosowanej wyszukiwarce i lokalizacji co pozwala na prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Witrynie. Ich celem nie jest ustalenie Państwa tożsamości. Pozostają na Państwa urządzeniu końcowych przez okres 2 lat.
 • Marketingowe: umożliwiają dostosowanie wyświetlanych treści do zainteresowań Użytkowników oraz kierować reklamy dostosowane do ich preferencji. Pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez okres 3 miesięcy.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Niektóre stałe pliki cookies umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku kolejnych odwiedzin. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Dane zbierane przez pliki cookies nie umożliwiają Państwa identyfikacji. Korzystamy z plików cookies zamieszczanych na Państwa urządzeniach przez firmy zewnętrzne: Google LLC, Google Ads., IAI S.A., Meta Platforms, Inc., Facebook Pixel w celu tworzenia statystyk i dopasowania oferty do oczekiwań Użytkownika.

Pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt - out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będą Państwo używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawcom zewnętrznym, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.