Regulamin sklepu internetowego Mennicy Skarbowej

(Warszawa, 25 maja 2018 r.)

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

1. „Sprzedający” – właściciel Sklepu Mennica Skarbowa, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej), będąca Administratorem Danych Osobowych

2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy, wskazany na liście pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php. Oddziałami nie są Oddziały Partnerskie prowadzone przez inne podmioty.

3. „Nabywca” „Kupujący” lub „Klient”– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru.

4. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).

5. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/.

6. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

7. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Skarbowa stanowiący własność Sprzedającego, za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu określając prawa i obowiązki użytkowników Sklepu.

2. Regulamin określa zasady nabywania Towarów i Towarów Notowanych, które mogą być modyfikowane na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzając odmienne warunki oferty sprzedaży odmienne niż w Regulaminie, o czym Sklep każdorazowo poinformuje Klientów.

3. Sprzedający zastrzega, iż wszystkie rozwiązania, treści, grafiki oraz wykresy są własnością Sprzedającego, a także iż zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści Sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

5. Celem korzystania ze Sklepu Kupujący powinien spełnić następujące wymagania techniczne umożliwiające korzystanie przez Kupującego ze Sklepu takie jak: podłączenie do Internetu, aktywny adres e-mail, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa do najbardziej aktualnej wersji.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja Kupującego następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Sklepie, po wypełnieniu danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia w Sklepie, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, login i hasło.

2. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem indywidualnego konta w Sklepie Sprzedającego, do którego hasło oraz login wybiera Kupujący, celem zalogowania się w Sklepie.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania Kupującego bądź usunięcia konta Kupującego. Przy rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności zamieszczoną w Sklepie pod linkiem: https://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

4. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Kupujący ma w każdym czasie umożliwiony dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną w Sklepie pod linkiem: https://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

5. Zabronione jest korzystanie z kont innych Kupujących oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia danych osobom trzecim przez Kupującego.

6. Przy zatwierdzaniu formularza rejestracyjnego Klient może zamówić Newsletter E-mail bądź SMS poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów w celach marketingowych, oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Spółka zapewnia możliwość przeglądania Sklepu jak i złożenia zamówienia na Towary bez wymogu posiadania konta w Sklepie.

§ 4. Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:

a. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w serwisie internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b. telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dodatkowo Sprzedający w rozmowie poinformuje Nabywcę o tym, że zawiera z nim umowę na odległość, poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

c. e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym http://www.mennicaskarbowa.pl/, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

d. osobiście, w Oddziałach wskazanych pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a. przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php oraz w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zamówienia,

b. płatność przelewem za pośrednictwem systemu Dotpay,

c. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay,

d. kartą płatniczą w Oddziale Sprzedawcy. Wybór tej opcji powoduje zgodę Klienta na doliczenie do zamówienia dodatkowej opłaty w wysokości prowizji agenta rozliczeniowego, brak zgody klienta powoduje uniemożliwienie dokonania płatności kartą,

e. płatność przelewem za pośrednictwem systemu Klarna (dawniej SofortBanking).

3. Realizacja zamówienia następuje po:

1) otrzymaniu płatności przez Sprzedającego,

2) otrzymaniu przez Sprzedającego autoryzacji za pośrednictwem systemu Dotpay,

3) otrzymaniu przez Sprzedającego autoryzacji transakcji z terminala płatniczego, który umożliwia zapłatę kartą płatniczą,

4) otrzymaniu płatności na konto bankowe Sprzedającego po otrzymaniu płatności zrealizowanej przez system Klarna,

z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Dotpay S.A. lub Klarna są przekazywane bezpośrednio do serwisu Dotpay S.A. lub Klarna z pominięciem Sklepu, a korzystanie z w/w serwisów wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z nich przez Kupującego.

5. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

6. Po dokonaniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: sklep@mennicaskarbowa.pl.

7. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają należny podatek VAT) i są podawane w złotych polskich.

8. Sprzedający dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walucie euro, dolar oraz frank szwajcarski, przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Sprzedającym.

9. Kupujący dokonujący płatności w formie Dotpay wyraża zgodę na pokrycie kosztów za pośrednictwem systemu Dotpay poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

10. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem karty płatniczej wyraża zgodę na pokrycie kosztów płatności kartą kredytową poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola bądź złożenie oświadczenia przed pracownikiem Sprzedającego.

11. Towary i Towary Notowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16, poz.93 ze zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Kupującego.

§ 5. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający dostarcza Towar:

a. przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Konsument, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Operator. Operator przedstawia Kupującemu warunki przewoźnika przy składaniu zamówienia,

b. poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziałach Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

c. konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia,

d. inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Kupujący.

3. Termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Kupującego. Ubezpieczenie konwoju zawarte jest w cenie transportu i w związku z tym Konsument nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

4. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Kupującego.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

6. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Ubezpieczenie przesyłki wynosi 0,1% wartości zamówienia i doliczane jest bezpośrednio do kosztów dostawy. Ubezpieczenie zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

7. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Nabywcę skutecznego zamówienia.

8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.

9. Sprzedawca dostarczy Nabywcy towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Na życzenie Kupującego, Towar może być przechowywany w skarbcu Sprzedawcy. Warunki i koszty tej usługi ustalane są na odrębnych zasadach. Po dokonaniu przez Kupującego zakupu Towaru, Operator udostępni Kupującemu, na jego życzenie, ofertę dotyczącą przechowywania Towaru, określającą szczegóły usługi przechowywania Towaru.

11. Przesyłka dostarczona jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu uważany jest za skuteczny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu zamówienia przez Kupującego.

12. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisania odpowiedniego protokołu w przypadku zauważania naruszenia przesyłki.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Mennica Skarbowa zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3. Sklep przetwarza poniższe dane osobowe w szczególności w celu:

a. przyjęcia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. założenia konta, rejestracji Klienta i wykonania umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności, celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy,

c. marketingowym, w szczególności wysyłki newslettera: nr IP, adres e-mail, nr telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu subskrypcji Newslettera Mennicy, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

d. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielenia odpowiedzi Klientom,

e. przyjmowania i rozpatrzenia reklamacji.

4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Mennicy Skarbowej, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w celu udowodnienia, że działania marketingowe Mennicy Skarbowej wobec Klienta były zgodne z prawem.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również m.in. w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych i rachunkowych.

6. Mennica Skarbowa przetwarza również dane osobowe Klientów za pomocą plików cookie i innych technologii, w tym profilowania zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów.

8. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę, której udzielił.

9. Szczegółowe prawa Klientów w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

10. Klient celem uzyskania szczegółowych informacji dot. przetwarzania danych osobowych może kierować swoje pytania na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa bądź biuro@mennicaskarbowa.pl.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mennicy Skarbowej i jest dostępny pod adresem https://www.mennicaskarbowa.pl/Formularz-odstapienia-od-umowy-cterms-pol-59.html.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1/336, 00-013 Warszawa. Zwrot środków Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1) Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu,

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedający ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego, zlecenia zakupu Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Kupującym nastąpi na podstawie cen zamieszczonych na poniższej stronie internetowej: http://www.mennicaskarbowa.pl/Skup-metali-szlachetnych-cabout-pol-14.html.

7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

8. Przy odstąpieniu konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedającego, opisanemu w § 7 ust. 8 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia przykładowych towarów, który mają charakter jedynie poglądowy.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia w przypadku reklamacji złożonych z tytułu rękojmi - zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.

3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, a także na indywidualne konto w serwisie Sklepu w przypadku złożenia reklamacji w taki sposób.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

7. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedający usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: konta w Sklepie, wysyłać e-mail na adres: biuro@mennicaskarbowa.pl, pisemnie na adres: Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub do Oddziału Sprzedającego, których lista znajduje się pod linkiem: https://www.mennicaskarbowa.pl/contact-pol.html.

§ 9 Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: https://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

3. Sprzedający za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-Mennicy-Skarbowej-cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres biuro@mennicaskarbowa.pl
Regulamin obowiązujący dotychczasowych użytkowników można znaleźć pod linkiem http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-Mennicy-Skarbowej-2016-02-17-cterms-pol-84.html
Zaufane Opinie IdoSell
4.69 / 5.00 476 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-02-02
Super obsługa szybką realizacja polecam
2022-11-25
ok

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel