§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mennica Skarbowa – Wystawa Kaplicy Sykstyńskiej w Krakowie”  w serwisie Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa  i jest zwany dalej: „Konkursem”.

1. Organizatorem Konkursu jest „MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA”, pod adresem: Ulica Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000391546, NIP: 7010307347, REGON: 142951136 (dalej Organizator).

2. Realizatorem Konkursu jest „ITBC Communication” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 38209, NIP: 1132232133, REGON: 016301290 (dalej Realizator).

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin). Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Facebooka „Mennica Skarbowa S.A.” w poście konkursowym, adres: https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

4. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Realizatorze Konkursu.

5. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu „Mennica Skarbowa S.A.” w serwisie Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 17.05.2024 roku do dnia 22.05.2024 roku, do godziny 23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) nie jest pracownikiem Organizatora lub Realizatora Konkursu

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora lub Realizatora Konkursu

d) posiada stałe zameldowanie lub zamieszkanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

e) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin, przy czym umieszczenie pracy konkursowej w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa  równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu;

f) wyraziła zgodę na publikację pracy Konkursowej na stronach internetowych Organizatora lub profilach Organizatora w serwisach social media. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 2 powyżej.

3. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Napisz kogo wzięłabyś/wziąłbyś na wystawę „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo” i dlaczego?

4. Pracę Konkursową należy umieścić w komentarzu do posta konkursowego na profilu kampanii „Mennica Skarbowa S.A.” Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

5. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które zaobserwowały profil Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa i wskazane jest, aby przed przystąpieniem do niego, Uczestnik zaobserwował wymieniony profil. Jednak brak obserwacji profilu nie wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. W Konkursie, każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w okresie trwania Konkursu i zgodne z zadaniem Konkursowym. Zakazane jest zgłaszanie prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

7. Zakazane jest umieszczanie prac, których nie jest się autorem lub których autor nie wyraził zgody na jej publikację. Uczestnik, co do którego pracy Konkursowej Organizator lub Realizator ma uzasadnione wątpliwości w zakresie posiadania autorskich praw majątkowych, nie może otrzymać nagrody w Konkursie.

8. Realizator ma prawo usuwać z serwisu prace Konkursowe naruszające postanowienia Regulaminu.

 

§ 3

NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodzonych zostanie łącznie nie więcej niż 10 Uczestników konkursu, których prace zostaną uznane przez komisję konkursową powołana przez Organizatora za najlepsze. Każdy z Uczestników może zostać nagrodzony tylko raz.

3. Nagrody w konkursie to 10 podwójnych złotych biletów na wystawę „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo” w Krakowie. Złoty bilet można wykorzystać w dowolnym terminie oraz o dowolnej godzinie, z dostępnych w sprzedaży terminów.

Regulamin wydarzenia jest dostępny pod linkiem: https://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2023/kaplica-sykstynska-dziedzictwo-regulamin-obiektu.pdf

Za właściwą realizację biletów odpowiada organizator wystawy - MANUSCRIPTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000654355, NIP: 525268705

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Realizator.

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych w wiadomości prywatnej na profilu „Mennica Skarbowa S.A.” w serwisie Facebook: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, numeru PESEL, a także numeru telefonu. Nagrody zostaną wysłane kurierem do 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.

7. Warunkiem wysłania nagrody do laureata Konkursu, jest uprzednie wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu lub dokładnego zdjęcia formularza odbioru nagrody, który Organizator wyśle Laureatowi. Laureat Konkursu zobowiązany jest podać w protokole odbioru dane osobowe, takie jakie znajdują się w dokumencie tożsamości którym się legitymuje. Jednocześnie wskazany przez laureata Konkursu adres zamieszkania lub zameldowania musi być adresem, który jest właściwy miejscowo dla laureata Konkursu do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

8. Brak odpowiedzi laureata Konkursu w ciągu 2 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej, odmowa rozmowy lub odmowa podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odbioru nagrody i zrzeczeniem się wobec Organizatora oraz Realizatora wszelkich roszczeń związanych z wydaniem nagrody.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator i Realizator.

10. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w § 3 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Uczestnik oświadcza, że w przypadku gdy zostanie Laureatem Konkursu i będzie miał otrzymać nagrodę to wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu konta poczty elektronicznej, adresu wysyłki przesyłki - niezbędnych do przekazania nagrody i opłacenia podatku od nagrody przez Organizatora w imieniu Laureata Konkursu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora i Realizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody Laureatowi, weryfikacji tożsamości oraz uiszczenia podatku dochodowego z tytułu Nagrody na rzecz Urzędu Skarbowego. Dane osobowe Uczestników będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego

3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest „MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA”, pod adresem: Ulica Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000391546, NIP: 7010307347, REGON: 142951136

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie tj.:

1) w celu organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym wyłonienia laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród w konkursie, wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako fundatorze nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe).

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu tj. przez okres do zakończenia Konkursu wskazany w Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – przez okres wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować w zależności od przypadku niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, niemożnością realizacji wysyłki nagród.

9. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania Konkursu wobec takiego Uczestnika i niemożność przekazania mu nagrody.

10. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem, przetwarzające je na zlecenie Organizatora m.in. Realizator, dostawcy usług informatycznych w tym obsługujący systemy informatyczne Organizatora, agencje marketingowe wspierające Organizatora przy realizacji Konkursu oraz podmioty doręczające laureatom nagrody takim jak operatorzy pocztowi lub kurierzy.

11. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Uczestnik zamieszczając pracę Konkursowe wyraża zgodę na publikację jego pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. na stronie https://www.mennicaskarbowa.pl/  ) w tym w mediach społecznościowych (np. profil Instagram https://www.instagram.com/mennica_skarbowa_sa/  oraz profil Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

OŚWIADCZENIE

Uczestnik, publikując pracę Konkursową, oświadcza, że:

1. Powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego materiał nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,

2. Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Realizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w ust. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora i Realizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. W przypadku wyboru jego pracy Konkursowej i przyznania mu nagrody, z chwilą poinformowania go o przyznaniu mu nagrody na zasadach określonych w Regulaminie przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji, także w kanałach social media i na stronie www Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 7

1. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z serwisem Facebook, ani podmiotami dysponującymi prawami do Facebooka w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Realizatora, a nie do Facebooka.

2. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Instagrama) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Facebooka, a naruszenie regulacji Facebooka stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j. z dnia 2023.02.02).

4. Regulamin:

1) stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się odpowiednie przepisy,

2) określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter informacyjny.

 


Powiązane produkty

Mennica Skarbowa
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.