§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mennica Skarbowa – Zdjęcie z

billboardem z Szymonem Marciniakiem” na profilu: „Mennica Skarbowa S.A.” w

serwisie Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa i jest zwany

dalej: „Konkursem”.

1. Organizatorem Konkursu jest „MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA”,

pod adresem: Ulica Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy

Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000391546, NIP: 7010307347, REGON:

142951136 (dalej Organizator).

2. Realizatorem Konkursu jest „ITBC Communication” spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Księcia Józefa

Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy

pod numerem KRS: 38209, NIP: 1132232133, REGON: 016301290 (dalej

Realizator).

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin).

Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Facebooka „Mennica

Skarbowa S.A.” w poście konkursowym, adres:

https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

4. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z

postanowieniami Regulaminu spoczywa na Realizatorze Konkursu.

5. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu „Mennica Skarbowa S.A.” w

serwisie

Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 17.11.2023 roku do dnia 3.12.2023 roku, do godziny

23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) nie jest pracownikiem Organizatora lub Realizatora Konkursu

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora lub Realizatora Konkursu

d) posiada stałe zameldowanie lub zamieszkanie na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej,

e) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin, przy czym umieszczenie pracy

konkursowej w portalu społecznościowym Instagram

https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa równoznaczne jest z

zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu;

f) wyraziła zgodę na publikację pracy Konkursowej na stronach internetowych

Organizatora lub profilach Organizatora w serwisach social media.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków

określonych w ust. 2 powyżej.

3. Zadanie Konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia, na którym

widoczny jest jeden z billboardów Mennicy Skarbowej z wizerunkiem

Szymona Marciniaka, które znajdują się na terenie całej Polski.

4. Lokalizacje bilbordów: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Dąbrowa

Górnicza, Gliwice, Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,

Sosnowiec, Zabrze, Kalisz, Kielce, Kraków, Wieliczka, Lublin, Łódź, Rzgów,

Zgierz, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Jabłonna, Janki, Piastów,

Warszawa, Ząbki, Łany, Wrocław, Zielona Góra.

5. Pracę Konkursową należy umieścić w komentarzu do posta

konkursowego na profilu kampanii „Mennica Skarbowa S.A.” Facebook

https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

6. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które zaobserwowały profil Facebook

https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa i wskazane jest, aby przed

przystąpieniem do niego, Uczestnik zaobserwował wymieniony profil. Jednak

brak obserwacji profilu nie wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. W Konkursie, każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac

Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w okresie

trwania Konkursu i zgodne z zadaniem Konkursowym. Zakazane jest zgłaszanie

prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem

Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o

charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za

wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i

międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących

przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub

filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub

uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze

reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

8. Zakazane jest umieszczanie prac, których nie jest się autorem lub których autor

nie wyraził zgody na jej publikację. Uczestnik, co do którego pracy Konkursowej

Organizator lub Realizator ma uzasadnione wątpliwości w zakresie posiadania

autorskich praw majątkowych, nie może otrzymać nagrody w Konkursie

9. Realizator ma prawo usuwać z serwisu prace Konkursowe naruszające

postanowienia Regulaminu.

§ 3

NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodzonych zostanie łącznie nie więcej niż 5 Uczestników konkursu,

których prace zostaną uznane przez komisję konkursową powołana

przez Organizatora za najlepsze. Każdy z Uczestników może zostać

nagrodzony tylko raz.

3. Nagrody w konkursie to 5x piłka z autografem Szymona Marciniaka.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje

komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,

interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Realizator.

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do 10 dni roboczych od daty

zakończenia Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o

wygranej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook

https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.

Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych w

wiadomości prywatnej na profilu „Mennica Skarbowa S.A.” w serwisie

Facebook: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, numeru

PESEL, a także numeru telefonu. Nagrody zostaną wysłane kurierem do 14

dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu

7. Warunkiem wysłania nagrody do laureata Konkursu, jest uprzednie

wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu lub dokładnego zdjęcia

formularza odbioru nagrody, który Organizator wyśle Laureatowi.

Laureat Konkursu zobowiązany jest podać w protokole odbioru

dane osobowe, takie jakie znajduja się w dokumencie tożsamości

którym się legitymuje. Jednocześnie wskazany przez laureata

Konkursu adres zamieszkania lub zameldowania musi być adresem,

który jest właściwy miejscowo dla laureata Konkursu do rozliczeń z

Urzędem Skarbowym.

8. Brak odpowiedzi laureata Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od dnia

przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej, odmowa

rozmowy lub odmowa podania w/w informacji potrzebnych do

przekazania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odbioru

nagrody i zrzeczeniem się wobec Organizatora oraz Realizatora wszelkich

roszczeń związanych z wydaniem nagrody.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator i Realizator.

10. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361

z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w § 3 Regulaminu, podlega

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w

wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego

podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Laureatowi

obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego

zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do

wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej

nagrody. Uczestnik oświadcza, że w przypadku gdy zostanie Laureatem

Konkursu i będzie miał otrzymać nagrodę to wyraża zgodę, aby kwota premii

pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na

zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu

konta poczty elektronicznej, adresu wysyłki przesyłki - niezbędnych do

przekazania nagrody i opłacenia podatku od nagrody przez Organizatora w

imieniu Laureata Konkursu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez

Organizatora i Realizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w

celach: przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody Laureatowi, weryfikacji

tożsamości oraz uiszczenia podatku dochodowego z tytułu Nagrody na rzecz

Urzędu Skarbowego.

Dane osobowe Uczestników będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z

odpowiednimi przepisami prawa krajowego

3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest

„MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA”, pod adresem: Ulica Jasna 1,

00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem

KRS: 0000391546, NIP: 7010307347, REGON: 142951136

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora

wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie tj.:

1) w celu organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia

Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym wyłonienia laureatów,

poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród w konkursie,

wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych

reklamacji;

2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora

polegającego na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń lub obronie

przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako

fundatorze nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki

rachunkowe i podatkowe).

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do

realizacji Konkursu tj. przez okres do zakończenia Konkursu wskazany w

Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych

roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa

podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania

danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów Organizatora – do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu

wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych w celu

wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – przez

okres wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich

danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby

marketingu bezpośredniego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu

wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych może

skutkować w zależności od przypadku niemożnością wzięcia udziału w

Konkursie, niemożnością realizacji wysyłki nagród.

9. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak

konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania Konkursu

wobec takiego Uczestnika i niemożność przekazania mu nagrody.

10. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty

współpracujące z Organizatorem, przetwarzające je na zlecenie Organizatora

m.in. Realizator, dostawcy usług informatycznych w tym obsługujący systemy

informatyczne Organizatora, agencje marketingowe wspierające

Organizatora przy realizacji Konkursu oraz podmioty doręczające laureatom

nagrody takim jak operatorzy pocztowi lub kurierzy.

11. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Uczestnik zamieszczając pracę Konkursowe wyraża zgodę na publikację

jego pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. na

stronie https://www.mennicaskarbowa.pl/ ) w tym w mediach społecznościowych

(np. profil Instagram https://www.instagram.com/mennica_skarbowa_sa/ oraz

profil Facebook https://www.facebook.com/mennicaskarbowa.sa

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z

postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

OŚWIADCZENIE

Uczestnik, publikując pracę Konkursową, oświadcza, że:

1. Powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego materiał nie

narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące

mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek

zakresie ograniczone lub obciążone,

2. Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Realizatora

Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w ust. 1

powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora i Realizatora od jakiejkolwiek

odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w

przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z

roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. W przypadku wyboru jego pracy Konkursowej i przyznania mu nagrody, z

chwilą poinformowania go o przyznaniu mu nagrody na zasadach określonych

w Regulaminie przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa

majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach,

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby

nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub

całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do

powielania w inny sposób;

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla

potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego

zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia

lub identyfikacji, także w kanałach social media i na stronie www Organizatora;

obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie

tych utrwaleń;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych –

elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 7

1. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z serwisem Facebook, ani

podmiotami dysponującymi prawami do Facebooka w związku z czym

wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do

Realizatora, a nie do Facebooka.

2. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Instagrama) zobowiązani

są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Facebooka, a

naruszenie regulacji Facebooka stanowi naruszenie warunków udziału w

Konkursie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz.U.2023.227 t.j. z dnia 2023.02.02).

4. Regulamin:

1) stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub

semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby

którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu

stosuje się odpowiednie przepisy,

2) określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter

informacyjny.


Powiązane produkty

Mennica Skarbowa
Produkt dodany do listy życzeń