Sprawdź aktualne kursy cen:

Regulmin przechowywania

 

Regulamin  przechowywania złota i srebra

w Skarbcu Mennicy Skarbowej

 

 

 

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 

1) „Operator” – spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136 , NIP: 7010307347 

 

2) „Klient” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł z Operatorem jako przechowawcą umowę przechowania jako deponent;

 

3) „Strony” lub „Strona” – Klienta oraz Operator (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”)

 

4) „Towar” – Moneta Inwestycyjna lub Sztabka Inwestycyjna oddana na przechowanie Operatorowi przez Klienta na podstawie postanowień Umowy, przy czym Towarem może być zarówno rzecz nabyta przez Klienta od Operatora, jak i nabyta od innego sprzedającego;

 

5) „Umowa” – umowa przechowania w rozumieniu przepisu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Operatorem jako przechowawcą a Klientem jako deponentem poprzez złożenie Zlecenia Przechowywania;

 

6) „Skarbiec” – wydzielone i zamknięte pomieszczenie stanowiące własność Operatora lub będące w jego władaniu na podstawie innego stosunku prawnego, służące do przechowywania Towaru zgodnie z postanowieniami Umowy w Okresie Przechowywania;

 

7) „Okres Przechowywania” – okres, na jaki została zawarta Umowa;

 

8) „Zlecenie Przechowywania” – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie woli Klienta, w treści którego:

- Klient zleca Operatorowi usługę przechowania określonego Towaru

- Klient wskazuje jaki Towar podlegać będzie przechowaniu

 

9) „Sztabka Inwestycyjna” – przedmiot wykonany w złocie, platynie lub srebrze, posiadający oznaczenie emitenta oraz co do którego możliwe jest oznaczenie jego wagi oraz próby metalu;

 

10) „Moneta Inwestycyjna” – znak pieniężny wykonany w złocie lub srebrze, posiadający nominał oraz znak emitenta;

 

11) „Siła Wyższa” - zdarzenie zewnętrzne, na które żadna ze Stron nie miała wpływu ani nie mogła mu zapobiec ani też go przewidzieć.

 

§ 2. Przechowywanie Towaru

 

1. Operator zobowiązuje się do:

1) przechowywania Towaru wskazanego w Zleceniu Przechowywania z zachowaniem najwyższej staranności co do zabezpieczenia i inwentaryzacji Towaru,

2) całodobowej ochrony Towaru przechowywanego przez Operatora w Skarbcu od momentu zdeponowania do zwrotnego wydania Towaru,

3) ubezpieczenia Towaru na kwotę równą co najmniej wartości Towaru,

4) zwrotnego wydania Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

5) wykonywania innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu

 

2. Klient zobowiązuje się do:

1) zapłaty wynagrodzenia oraz innych opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

3. Operator i Klient zgodnie ustalają, że Okres Przechowywania wyniesie jeden rok licząc od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 

4. Zdeponowanie Towaru przez Klienta polega na przesłaniu na adres siedziby Operatora Towaru przy użyciu pocztowego operatora publicznego lub prywatnego, poczty kurierskiej lub osobiście przez Klienta (bądź osobę działającą w jego imieniu zgodnie z okazanym Operatorowi umocowaniem). Koszty przesłania Towaru Operatorowi pokrywa w całości Klient.

 

5. Zdeponowanie Towaru potwierdzane jest dokumentem sprzedaży (paragonem lub fakturą VAT) oraz dokumentami magazynowymi (PZ – przyjęcie towaru do Skarbca oraz WZ – wydanie towaru ze Skarbca).

 

6. Po upływie Okresu Przechowywania Klient ma prawo złożyć dyspozycję przechowania Towaru na kolejny Okres Przechowywania Towaru, z tym że Umowa na kolejny Okres Przechowywania zawierana jest zgodnie z cennikiem oraz regulaminem przechowywania obowiązującym w dniu składania dyspozycji.

 

7. Jeżeli Klient nie złoży dyspozycji przedłużenia Okresu Przechowywania Towaru oraz nie odbierze Towaru od Operatora do dnia zakończenia aktualnego Okresu Przechowywania Towaru, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej obliczanej w następujący sposób: 250 % x 1/12 wynagrodzenia wskazanego w cenniku załączonego do niniejszego Regulaminu z tytułu przechowywania Towaru za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Towaru po upływie aktualnego Okresu Przechowywania Towaru.

 

§ 3. Wynagrodzenie

 

1. Wynagrodzenie należne Operatorowi od Klienta za wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy oraz niniejszego Regulaminu jest kalkulowane na podstawie cennika stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do różnicowania cen co do Towarów nabytych u Operatora w stosunku do cen Towarów nabytych u podmiotów trzecich.

 

2. W trakcie Okresu Przechowywania ceny wskazane w cenniku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, Operator zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany tych cen po upływie Okresu Przechowywania.

 

§ 4. Zwrotne wydanie Towaru

 

1. Operator zwraca Towar Klientowi w przypadku:

1) upływu Okresu Przechowywania i nieprzedłużenia tego Okresu przez Strony,

2) na każdorazowe żądanie Klienta, przy czym w takiej sytuacji zastosowanie znajduje postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu

 

2. Zwrotne wydanie Towaru – bez względu na jego przyczyny – następuje poprzez zwrot Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta w siedzibie Operatora.

 

3. Zwrotne wydanie Towaru następuje poprzez wydanie Towaru w stanie niepogorszonym, przez co Strony rozumieją wydanie Towaru w postaci Monet Inwestycyjnych lub Sztabek Inwestycyjnych takich samych, jak te które Klient zdeponował u Operatora, jednak nie oznacza to wydania tych samych Monet Inwestycyjnych lub Sztabek Inwestycyjnych. Strony wyrażają zgodę, aby zwrotne wydanie Towaru nastąpiło w innych Monetach Inwestycyjnych lub Sztabkach Inwestycyjnych, pod warunkiem, że wydane Monety Inwestycyjne lub Sztabki Inwestycyjne będą miały taką samą wartość, jak zdeponowane Monety Inwestycyjne lub Sztabki Inwestycyjne.

 

4. Kupujący ma prawo zażądać odbioru Towaru w dowolnym momencie trwania Okresu Przechowywania, informując o tym fakcie Operatora na piśmie lub drogą e-mailową. Towar zostanie wydany (tj. wydany osobiście lub przesłany pocztą kurierską) Klientowi w terminie maksymalnie 10 dni od dnia, w którym żądanie wydania Towaru dotrze do Operatora. W takiej sytuacji Umowa zostanie uznana za rozwiązaną z dniem wydania Towaru a Klientowi nie przysługuje w stosunku do Operatora roszczenie w zakresie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia lub innych opłat.

 

§ 5. Prawo zastawu

 

1. Strony zgodnie postanawiają obciążyć Towar zgodnie z przepisem art. 306 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego prawem zastawu, w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Klienta na rzecz Operatora, które wynikają z postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu.

 

2. Zwrotne wydanie Towaru – zarówno przed  upływem Okresu Przechowywania Towaru  jak i po jego upływie – następuje wyłącznie po uregulowaniu przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu na rzecz Operatora, co w szczególności dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 oraz kary umownej wskazanej w postanowieniu § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Odpowiedzialność Stron

 

1. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta, w tym dotyczące Towaru, spowodowane na skutek działania Siły Wyższej.

 

2. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta, w tym dotyczące Towaru, jeżeli zostały one spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu przez Klienta.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin oraz Umowa, włączając w to załączniki do Umowy oraz Regulaminu, stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i wchodzi w miejsce wszelkich innych porozumień, dokumentów, uzgodnień, pisemnych i ustnych, dokonanych pomiędzy Stronami w związku z przedmiotem Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

 

2. Jakiekolwiek zawiadomienia związane z Umową lub Regulaminem powinny być sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie na jeden spośród wymienionych sposobów: osobiście lub listem poleconym, na adresy wskazane w Zleceniu Przechowania, chyba że Strona wskaże inny adres korespondencyjny.

 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.

 

4. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące warunków przechowywania i zabezpieczenia Towarów przechowywanych w Skarbcu Operatora.

 

 

* * *

 

cennik przechowywania towaru

Depozyt w skarbcu w Warszawie

 

Pierwszy rok: 1,00 zł

 

Od drugiego roku: 50,00 zł rocznie

 

Ceny zawierają 23% podatek VAT

 

  • googleplus1
  • twitter
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel