Sprawdź aktualne kursy cen:

Regulamin - ważny od 24.01.2012 do 21.03.2012

 

(Warszawa, 24.01.2012 r.)
Ważny do 21.03.2012
§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 1. „Sprzedawca” – spółka działająca pod firmą „Grupa Mennice Krajowe” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej)
 2. „Nabywca” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru;
 3. „Strony” lub „Strona” – Sprzedawca oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”)
 4. „Towar” – Moneta Inwestycyjna lub Sztabka Inwestycyjna nabyta przez Nabywcę od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu;
 5. „Sklep” – serwis internetowy stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet;
 6. „Sztabka Inwestycyjna” – przedmiot wykonany w złocie, platynie lub srebrze, posiadający oznaczenie emitenta oraz co do którego możliwe jest oznaczenie jego wagi oraz próby metalu;
 7. „Moneta Inwestycyjna” – moneta wykonana w złocie lub srebrze, posiadająca nominał oraz znak emitenta;
 8. „Siła Wyższa” - zdarzenie zewnętrzne, na które żadna ze Stron nie miała wpływu ani nie mogła mu zapobiec ani też go przewidzieć.
§ 2. Zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:
  1. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w serwisie internetowym www.mennicaskarbowa.pl,
  2. telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym www.mennicaskarbowa.pl,
  3. e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym www.mennicaskarbowa.pl,
  4. osobiście, w punktach wskazanych w serwisie internetowym www.mennicaskarbowa.pl.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  1. gotówką w biurze Sprzedawcy przy czym jeżeli płatność przekracza równowartość 15.000 euro, podlegać będzie ona rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 46, poz. 276,ze zm.)
  2. przelewem bankowym
  3. kartą kredytową on-line
 3. Realizacja zamówienia następuje po:
  1. otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę – przy zamówieniach płatnych przelewem. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedawca otrzyma płatność na rachunek bankowy w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone lub – zależnie od swojego wyboru – zaoferować zamówione Towary Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 24 godzin od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone,
  2. otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę – przy zamówieniach płatnych gotówką w biurze Sprzedawcy,
  3. otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji - przy zamówieniach płatnych kartą kredytową.
 4. Po dokonaniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres:sklep@mennicaskarbowa.pl.
 5. Ceny podawane w Sklepie zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych.
 6. W przypadku zamówienia Towaru poza siedzibą Sprzedawcy (tj. w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 powyżej) i wybrania opcji odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, umowa zostaje zawarta dopiero w siedzibie Sprzedawcy pod warunkiem i w momencie zapłaty całej ceny nabycia Towaru oraz dokonania odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy najpóźniej w uzgodnionym przez strony terminie. Do czasu odbioru osobistego zamówienie Towaru z jednoczesnym wybraniem opcji odbioru osobistego traktuje się jedynie jako zamówienie Towaru, które w przypadku niedokonania odbioru osobistego najpóźniej w uzgodnionym przez strony terminie wygasa i uznane zostaje za nieważne a Sprzedawca nie ma obowiązku wydania zamówionego Towaru. W takim przypadku Sprzedawca jest upoważniony do naliczenia Kupującemu opłat, o których mowa w § 3 ust. 9 poniżej.
 7. Umowy zawierane w siedzibie Sprzedawcy (zarówno umowy, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak i umowy zawierane poprzez zamówienie, opłacenie i odebranie Towaru bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy) nie są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 8. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego i niedokonania odbioru osobistego w terminie 14 dni od powiadomienia przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa przechowania zgodnie z brzmieniem regulaminu przechowywania zaakceptowanego przez Kupującego przy zakładaniu konta w Sklepie. W takiej sytuacji Kupujący jest zobowiązany do ponoszenia opłat określonych w regulaminie przechowania zgodnie z cennikiem według stanu na dzień zawarcia umowy przechowania, tj. według stanu na dzień, w którym Kupujący miał odebrać Towar w ramach odbioru osobistego.
§ 3. Dostawa Towaru
 1. Sprzedawca dostarcza Towar:
  1. przesyłką kurierską ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia,
  2. poprzez odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. Konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia
 2. Termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie nadania)
  1. do 3 dni roboczych w przypadku Towarów oznaczonych „dostępny od ręki” od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. od 2 do 21 dni roboczych w przypadku pozostałych Towarów od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie dostarczenia)
  1. najpóźniej następnego dnia roboczego w przypadku towarów oznaczonych „dostępny od ręki” od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. od 2 do maksimum 21 dni roboczych w przypadku pozostałych towarów od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.
 5. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie.
 6. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Nabywcę skutecznego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym informacje o tych zmianach są umieszczane każdorazowo w Sklepie i nie odnoszą skutku wobec skutecznych zamówień.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia zamiennie takich samych Towarów pochodzących z innych uznanych mennic będących członkiem THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION.
 8. Konsument w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Powyższe uprawnienie nie dotyczy umów zawieranych zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 6 powyżej poprzez osobisty odbiór Towaru w siedzibie Sprzedawcy, które nie są uznawane za umowy zawierane na odległość. Odstąpienie jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie jest pozbawiony fabrycznego opakowania, nie był kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystywany. Towar powinien zostać zwrócony razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów wskazujących na jego używanie, przy czym nie dotyczy to śladów zwykłego używania i sprawdzenia Towaru nie powodujących zmniejszenia jego wartości.
 9. Ze względu na zmiany kursów, w przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu lub wycofania złożonego, w tym opłaconego zlecenia zakupu wartości dewizowych (złota lub srebra w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002 r. - Prawo Dewizowe, Dz.U.2002.141.1178, ze zm.), rozliczenie z Kupującym nastąpi według wagi zakupionego przez niego złota lub srebra lokacyjnego po aktualnym na dzień otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu, zwrocie lub wycofaniu zamówienia kursie skupu złota wg London Gold Fixing i srebra wg London Silver Fixing wyrażonym w dolarach amerykańskich przeliczonego na złoty po kursie sprzedaży dolarów z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski minus 5% wartości zamówienia.
 10. Przy odbiorze przesyłki Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku gdy jej zawartość nie zgadza się z dokonanym zamówieniem, sporządzić pisemny protokół, który jest jedyną podstawą do ewentualnej reklamacji.
 11. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres. Nabywca zgadza się na odbiór przesyłki przez osobę przebywającą pod tym adresem w jego imieniu. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę pomimo jej przesłania na poprawny adres, w dniu, w którym Sprzedawca dowiedział się o fakcie nieodebrania przesyłki, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa przechowania nabytego towaru zgodnie z postanowieniami regulaminu przechowywania, który jest dostępny pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulmin-przechowywania-cterms-pol-18.html.
§ 4. Reklamacje
 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Nabywca zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, jeżeli wymagane będzie uzyskanie od Nabywcy dodatkowych wyjaśnień. W sytuacji takiej czas udzielania wyjaśnień przez Nabywcę każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie zwrotu Towaru lub jego reklamacji powinno nastąpić drogą e-mailową pod adresem sklep@mennicaskarbowa.pl. Zwracany lub reklamowany Towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem albo fakturą VAT. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru przez Nabywcę nie podlega zwrotowi.
§ 5. Inne postanowienia
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Sprzedawca zastrzega, że prezentowanie zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą zawierać pewne różnice w odniesieniu do rzeczywistego wyglądu danego produktu. Nie zmienia to jednak nigdy jego właściwości. Opisy prezentowanych produktów, jak również ich zdjęcia nie stanowią zatem podstawy do ewentualnych roszczeń lub reklamacji.
 3. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności Spółki.
 4. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

Poprzedni regulamin obowiązujący do dnia 23.01.2012

 

 • googleplus1
 • twitter
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel