Regulamin sklepu internetowego Mennicy Skarbowej (2016-02-17)

(Warszawa, 17 Lutego 2016 r.)

Regulamin sklepu internetowego Mennicy Skarbowej

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

1. „Sprzedawca” – właściciel Sklepu Mennica Skarbowa, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej).

2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy, wskazany na liście pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php. Oddziałami nie są Oddziały Partnerskie prowadzone przez inne podmioty.

3. „Nabywca” lub „Kupujący”– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru.

4. „Strony” lub „Strona” – Sprzedawca oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).

5. „Towar” – każdy przedmiot oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl.

6. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy ochronie niektórych praw konsumentów.

7. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Skarbowa stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem, którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet.

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:

1) za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedawcy zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2) telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedawcy zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca w rozmowie poinformuje Nabywcę o tym, że zawiera z nim umowę na odległość, poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

3) e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedawcy zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4) osobiście, w Oddziałach wskazanych pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedawcy zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

1) przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php,

2) płatność przelewem za pośrednictwem systemu Dotpay,

3) kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay,

4) za pobraniem z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Przesyłka może zostać wysłana za pobraniem, przy czym nie jest to możliwe w odniesieniu do Towarów Notowanych i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

4. Realizacja zamówienia następuje po:

1) otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,

2) otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji za pośrednictwem systemu Dotpay,

3) wybraniu przez Kupującego opcji za pobraniem z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej,

z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedawca otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedawca może też zaoferować zamówione Towary Notowane Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

6. Po dokonaniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: sklep@MennicaSkarbowa.pl.

7. Ceny podawane w Sklepie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walucie euro, dolar oraz frank szwajcarski, przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Sprzedającym.

9. Kupujący dokonujący płatności w formie Dotpay wyraża zgodę na pokrycie kosztów za pośrednictwem systemu Dotpay poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

§ 3. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca dostarcza Towar:

1) przesyłką kurierską ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia, koszt ubezpieczenia ponosi Konsument,

2) poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziałach Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

3) konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia.

3. Termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego. Ubezpieczenie konwoju zawarte jest w cenie transportu i w związku z tym Konsument nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

4. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

6. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Ubezpieczenie przesyłki wynosi 0,1% wartości zamówienia i doliczane jest bezpośrednio do kosztów dostawy. Ubezpieczenie zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia

7. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Nabywcę skutecznego zamówienia.

8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres.

9. Sprzedawca dostarczy Nabywcy towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Na życzenie Kupującego, Towar może być przechowywany w skarbcu Sprzedawcy. Warunki i koszty tej usługi dostępne są pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulmin-przechowywania-cterms-pol-18.html.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mennicy Skarbowej i jest dostępy pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/Formularz-odstapienia-od-umowy-cterms-pol-59.html

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1/336, 00-013 Warszawa. Zwrot środków Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1) Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu,

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego zlecenia zakupu Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Kupującym nastąpi na podstawie cen zamieszczonym na poniższej stronie internetowej:

http://www.mennicaskarbowa.pl/Skup-metali-szlachetnych-cabout-pol-14.html .

7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

8. Przy odstąpieniu konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedawcę, opisanemu w ust. 8 § 4 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

3. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.

§ 6. Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

3. Sprzedawca za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: https://mennicaskarbowa.iai-shop.com/data/include/cms/Regulamin_Mennica_Skarbowa_S.pdf oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR:ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@mennicaskarbowa.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.69 / 5.00 476 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-01-11
Dziękuję za miłą i profesjonalną obsługę!
2022-12-22
100% pozytyw

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel