Sprawdź aktualne kursy cen:

Regulamin sklepu Mennica Skarbowa (25.03.2013 r.)

(Warszawa, 25-03-2013r.)

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

1. „Sprzedawca” – właściciel Sklepu Mennica Skarbowa, którym jest spółka działająca pod firmą „Grupa Mennice Krajowe” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej).

2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy, wskazany na liście pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php. Oddziałami nie są Oddziały Partnerskie prowadzone przez inne podmioty.

3. „Nabywca” lub „Kupujący”– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru.

4. „Strony” lub „Strona” – Sprzedawca oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).

5. „Towar” – każdy przedmiot oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę.

6. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy ochronie niektórych praw konsumentów.

7. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Skarbowa stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet.

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:

1. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl,

2. telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl,

3. e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym www.MennicaSkarbowa.pl,

4. osobiście, w Oddziałach wskazanych pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego od Sprzedawcy zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

1. przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php,

2. płatność przelewem za pośrednictwem systemu Dotpay,

3. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay,

4. za pobraniem z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Przesyłka może zostać wysłana za pobraniem przy czym nie jest to możliwe w odniesieniu do Towarów Notowanych i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

4. Realizacja zamówienia następuje po:

1. otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,

2. otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji za pośrednictwem systemu Dotpay,

3. wybraniu przez Kupującego opcji za pobraniem z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej,

z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedawca otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedawca może też zaoferować zamówione Towary Notowane Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone .

6. Po dokonaniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: sklep@MennicaSkarbowa.pl.

7. Ceny podawane w Sklepie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walucie euro, dolar amerykański oraz frank szwajcarski, przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Sprzedającym.

§ 3. Dostawa Towaru

1. Sprzedawca dostarcza Towar:

1. przesyłką kurierską ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia,

2. poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziałach Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

3. Konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia.

2. Termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego.

3. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego.

4. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

5. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie.

6. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Nabywcę skutecznego zamówienia.

7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres.

8. Na życzenie Kupującego, Towar może być przechowywany w skarbcu Sprzedawcy. Warunki i koszty tej usługi dostępne są pod adresem http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulmin-przechowywania-cterms-pol-18.html.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹  Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Grupa Mennice Krajowe S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Grupa Mennice Krajowe S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Zwrot środków Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu,

3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego zlecenia zakupu Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Kupującym nastąpi na podstawie cen zamieszczonym na poniższej stronie internetowej:

http://www.mennicaskarbowa.pl/Skup-metali-szlachetnych-cabout-pol-14.html .

6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

3. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu.

§ 6. Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

3. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-Mennicy-Skarbowej-cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

  • googleplus1
  • twitter
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel