Regulamin Konkursu "Kookaburra"

 Regulamin Konkursu „Kookaburra”

 

§ 1 DEFINICJE

 

1.     „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Kookabura” organizowany na zlecenie Organizatora przez Wykonawcę na Fanpage.

2.     „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu.

3.     „Organizator” - Mennica Skarbowa S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jasnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000391546, NIP: 7010307347, REGON: 142951136.

4.     „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Konkursie. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniającą również pozostałe warunki określone w Regulaminie.

5.     „Serwis” – serwis społecznościowy Facebook działający pod adresem http://www.facebook.com/.

6.     „Fanpage” – profil marki Mennica Skarbowa, prowadzonej przez Organizatora w Serwisie pod adresem: https://www.facebook.com/MennicaSkarbowa/.

7.     „Konto” – indywidualny profil w Serwisie.

8.     „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja konkursowa czuwająca nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wybierająca Zwycięzcę.

9.     „Zadanie Konkursowe” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 2 wyznaczone przez Organizatora Uczestnikom.

10.  „Praca Konkursowa” – wykonane Zadanie Konkursowe przez Uczestnika.

11.  „Zwycięzca” – osoba wybrana przez Komisję Konkursową.

12.  „Nagroda” – nagroda przeznaczona dla Zwycięzcy, o której mowa w § 3 ust. 2. 13.  „U.o.d.o.” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm)

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2016 roku i trwać będzie do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59, po którym specjalnie powołana Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

2.     Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani loterią promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).

3.     Organizując Konkurs Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn.zm.).

4.     Konkurs jest zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Regulamin zostanie udostępniony na Fanpage’u oraz w siedzibie Organizatora.  

 

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KONKURSU  

 

1.     Konkurs skierowany jest do osób posiadających swoje Konto w Serwisie i prowadzony będzie na Fanpage Mennicy Skarbowej.

2.     Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego uzasadnienia na pytanie: „Do czego użyłabyś/użyłbyś kilograma złota?”, zamieszczonego w komentarzu pod Postem Konkursowym.

3.     Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi:
a)    Posiadać aktywne Konto w Serwisie prowadzone zgodnie z wymaganym regulaminem i wszelkimi wytycznymi Serwisu.
b)    Polubić fanpage: 1.      https://www.facebook.com/MennicaSkarbowa/ 2.     https://www.facebook.com/MennicaSkarbowa.s.a./
c)     Zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu dostępnego w Poście Konkursowym na Fanpage’u.
d)    Udostępnić post Konkursu na swoim Koncie w Serwisie.
e)    Zaprosić do uczestniczenia w Konkursie dwie osoby spośród osób posiadających swoje konto w Serwisie.
f)     Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.     Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Nagrody.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika do udziału w Konkursie z powodu naruszenia Regulaminu, a także do pominięcia danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagrody  z jakiegokolwiek powodu braku możliwości odczytania Pracy Konkursowej.

6.     Uczestnik niniejszym biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie umienia i nazwiska w poście na Fanpage’u, w przypadku wyboru jego Pracy Konkursowej przez Komisję Konkursową.

7.     Praca Konkursowa nie może zawierać żadnych elementów według powszechnie przyjętych kryteriów mogących być uznanymi za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę), czy też naruszające prawa jakichkolwiek osób trzecich oraz w żadne sposób naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator podejmuje decyzję, czy Praca Konkursowa spełnia w/w kryteria.

8.     Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oraz biorąc udział w Konkursie oświadcza, że Prace Konkursowe są przejawem ich własnej twórczej działalności nie naruszającej praw osób trzecich. W przypadku naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku zaspokojenia roszczeń przez Organizatora konkursu Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów. W sytuacji dochodzenia roszczeń na drodze postępowania procesowego Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.

 

§ 4 NAGRODY

 

1.     Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej wyłoni autora najlepszej (najciekawszej i najbardziej oryginalnej) Pracy Konkursowej w terminie 5 dni po zakończeniu Konkursu, z czego sporządzi Protokół.

2.     Nagrodą jest 1 srebrna uncjowa monety o próbie 999,0 Australijska Kookabura kolorowana o wartości wahającej się w granicach 170 zł brutto wraz z eleganckim etui. Konkretna wartość monety w danym momencie zależna jest od wahań cen kruszca oraz kursu walut.

3.     Informacja o wyłowionym Zwycięzcy zostanie opublikowana na Fanpage’u w terminie do 5 dni od zakończenia Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym.

4.     Uczestnikowi, który rezygnuje ze przyznanej nagrody, nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość w formie pieniężnej lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcy warunków, o których mowa w Regulaminie.

6.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.

7.     Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.  

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

 

1.     Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród, w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia opublikowania wyników na Fanpage’u.

2.     W przypadku, gdyby Organizator nie otrzymał od danego Zwycięzcy w terminie wiadomości, o której mowa powyżej, wiadomość powyższa nie zawierałaby wszystkich żądanych przez Organizatora informacji lub dany Zwycięzca nie potwierdziłby prawdziwości jego danych (imienia i nazwiska) podanych podczas rejestracji w Serwisie, wówczas dany Zwycięzca traci prawo do przysługującej mu Nagrody, która w takim przypadku pozostaje własnością Organizatora.

3.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)

4.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

5.     Dane osobowe będą wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wskazania Zwycięzcy i przekazaniem im nagród, a także w celu zgodnego z Regulaminem rozliczenia Konkursu (rachunkowym) i rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestników.

6.     Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz prawo ich edytowania, poprawiania oraz usunięcia.

7.     Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, a w odniesieniu do Zwycięzcy również z zakresie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

8.     Organizator zapewnia ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

9.     Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w poście lub komentarzu na fanpage’u w przypadku wyboru jego Pracy Konkursowej przez Komisję Konkursową.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcach Konkursu.

3.     Informacje uzyskane od Uczestników podczas rejestrowania się w systemie będą wykorzystane do stworzenia bazy danych, której administratorem zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.(Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Mennica Skarbowa S.A. Każdy Uczestnik ma prawo zmiany i dostępu do treści swoich danych osobowych.

4.     Każdy z Uczestników wraz z rejestracją w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu.

6.     Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa lub siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Konkursie.

8.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.    

 

  • googleplus1
  • twitter
 
Wykorzystujemy pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do analizowania ruchu w witrynie, a także profilowania oraz targetowania treści i reklam. Informacje o tym udostępniamy firmom: Facebook, Google i SalesManago, czyli naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Więcej
W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, jesteśmy ich Administratorem (Mennica Skarbowa S.A.).
Zamknij
pixel